Mục tiêu, chính sách quản lý đầu tư của quỹ liên kết đơn vị

25/04/2022


Tên Q​uỹMục tiêu

Chính sách và rủi ro đầu


Lĩnh vực đầu tư


Quỹ Tăng Trưởng

Tăng trưởng cao từ trung đến dài hạn.

Đầu tư chủ yếu vào các danh mục đầu tư bằng đồng Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng vốn cao, đồng thời đầu tư vào các tài sản đầu tư có thu nhập ổn định.

Rủi ro đầu tư: Cao

Chứng khoán chưa niêm yết và các chứng khoán đang được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam (80% - 100%), trái phiếu chính phủ, tiền gởi các tổ chức tín dụng và các sản phẩm đầu tư có thu nhập cố định khác mà pháp luật cho phép (0%-20%).

Quỹ Dẫn Đầu

Tăng trưởng cao từ trung đến dài hạn.

Đầu tư chủ yếu vào các danh mục đầu tư bằng đồng Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng vốn cao, đồng thời đầu tư vào các tài sản đầu tư có thu nhập ổn định.

Rủi ro đầu tư: Cao

Đầu tư chủ yếu (80% - 100%) vào 30 cổ phiếu hàng đầu có vốn hóa lớn nhất và thanh khoản cao nhất đang được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam; và (0% - 20%) vào Trái phiếu chính phủ, và tiền gởi các tổ chức tín dụng.

Quỹ Tài Chính Năng Động

Tăng trưởng cao từ trung đến dài hạn.

Đầu tư chủ yếu vào các danh mục đầu tư bằng đồng Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng vốn cao, đồng thời đầu tư vào các tài sản đầu tư có thu nhập ổn định.

Rủi ro đầu tư: Cao

Đầu tư chủ yếu (80% - 100%) vào Chứng khoán đang được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chính và ngân hàng; và (0% - 20%) vào Trái phiếu chính phủ, và tiền gởi các tổ chức tín dụng.

Quỹ Phát Triển

Cân bằng giữa thu nhập ổn định và sự tăng trưởng vốn trung và dài hạn.

Đầu tư chủ yếu vào các danh mục đầu tư bằng đồng Việt Nam có thu nhập ổn định , đồng thời đầu tư vào các tài sản đầu tư có tiềm năng tăng trưởng vốn.

Rủi ro đầu tư: Trung bình

Chứng khoán chưa niêm yết và các chứng khoán đang được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam (15% -55%), trái phiếu chính phủ, tiền gởi các tổ chức tín dụng và các sản phẩm đầu tư có thu nhập cố định khác mà pháp luật cho phép (45%-85%).

Quỹ Bảo Toàn

Tạo thu nhập ổn định.

Đầu tư chủ yếu vào các danh mục đầu tư bằng đồng Việt Nam có thu nhập ổn định.

Rủi ro đầu tư: Thấp

Trái phiếu chính phủ, tiền gởi các tổ chức tín dụng và các sản phẩm đầu tư có thu nhập cố định khác mà pháp luật cho phép (100%).

Quỹ Đảm Bảo

Tạo thu nhập ổn định.

Đầu tư chủ yếu vào các danh mục đầu tư có thu nhập ổn định.

Rủi ro đầu tư: Thấp

Trái phiếu chính phủ, tiền gửi tại các tổ chức tín dụngvà các sản phẩm đầu tư có thu nhập ổn định khác mà pháp luật cho phép.

Quỹ Thịnh Vượng

Tăng trưởng cao từ trung đến dài hạn.

Đầu tư chủ yếu vào các danh mục đầu tư có tiềm năng tăng trưởng vốn cao.

Rủi ro đầu tư: Cao

Cổ phiếu chưa niêm yết, các cổ phiếu đang được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công cụ tài chính khác mà pháp luật cho phép.