Các chứng từ cần thiết để yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

Các chứng từ cần thiết để yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

Để yêu cầu một trong các loại Quyền lợi bảo hiểm mà Dai-ichi Life Việt Nam đang phục vụ, Quý khách sẽ cung cấp 2 phần chứng từ sau:

1. Chứng từ về quyền nhận Quyền lợi bảo hiểm
- Giấy yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu)
- Giấy đồng ý thu thập thông tin sức khỏe (theo mẫu)
Trong một số trường hợp yêu cầu giải quyết Quyền lợi tử vong, Công ty có thể yêu cầu chứng từ về thừa kế và ủy quyền nhận Quyền lợi bảo hiểm hoặc thay đổi Bên mua bảo hiểm.

2. Chứng từ về Sự kiện bảo hiểm:
Quý khách vui lòng chọn Quyền lợi bảo hiểm.