Chuyên mục

Các tiêu chí thưởng điểm

Các tiêu chí thưởng điểm - Chương trình tích lũy điểm thưởng "Gắn bó dài lâu"

Tất cả Quý khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam đều thể dễ dàng tích lũy điểm thưởng trong Chương trình tích lũy điểm thưởng “Gắn bó dài lâu” thông qua các tiêu chí thưởng điểm và số điểm thưởng mới được áp dụng kể từ ngày 15/06/2016 như sau:

 
v  ĐIỂM THƯỞNG KHI THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM ĐỊNH KỲ: 

TIÊU CHÍ

ĐIỂM THƯỞNG TƯƠNG ĐƯƠNG

Nộp phí định kỳ qua Ngân hàng/Bưu điện/tại các văn phòng Dai-ichi Life Việt Nam/ bằng thẻ thanh toán của ngân hàng nội địa và thẻ thanh toán quốc tế.

1% x số phí nộp

  v  ĐIỂM THƯỞNG KHI LỰA CHỌN HÌNH THỨC NHẬN THƯ BÁO/THƯ NHẮC NỘP PHÍ:

TIÊU CHÍ

ĐIỂM THƯỞNG

Đăng ký nhận Thư báo/Thư nhắc nộp phí định kỳ qua hộp thư điện tử (email)

30 điểm

 v  ĐIỂM THƯỞNG KHI THAM GIA HỢP ĐỒNG MỚI VÀ CÓ HỢP ĐỒNG CŨ ĐÁO HẠN:

TIÊU CHÍ

ĐIỂM THƯỞNG

Bên mua bảo hiểm tham gia hợp đồng mới với số phí quy năm dưới 30 triệu đồng

200 điểm

Bên mua bảo hiểm tham gia hợp đồng mới với số phí quy năm từ 30 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng 

500 điểm

Bên mua bảo hiểm tham gia hợp đồng mới với số phí quy năm từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng 

1.000 điểm

Bên mua bảo hiểm tham gia hợp đồng mới với số phí quy năm từ 200 triệu đồng trở lên

2.000 điểm

 v  ĐIỂM THƯỞNG KHI CÓ CÁC SỰ KIỆN (TÍNH THEO TỔNG SỐ PHÍ BẢO HIỂM CƠ BẢN QUY NĂM CỦA TẤT CẢ CÁC HỢP ĐỒNG CÙNG BÊN MUA BẢO HIỂM ĐANG CÓ HIỆU LỰC):

TIÊU CHÍ

ĐIỂM THƯỞNG

Tổng phí bảo hiểm dưới 30 triệu đồng

Tổng phí bảo hiểm từ 30 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

Tổng phí bảo hiểm từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

Tổng phí bảo hiểm từ 200 triệu đồng trở lên

Sinh nhật Bên mua bảo hiểm

10 điểm

200 điểm

400 điểm

600 điểm

Tham gia thêm hợp đồng bảo hiểm thứ 2

30 điểm

40 điểm

60 điểm

80 điểm

Tham gia thêm hợp đồng bảo hiểm thứ 3

40 điểm

50 điểm

70 điểm

90 điểm

Tham gia thêm hợp đồng bảo hiểm thứ 4

50 điểm

60 điểm

80 điểm

100 điểm

Tham gia thêm hợp đồng bảo hiểm thứ 5 trở lên

60 điểm

70 điểm

90 điểm

110 điểm

Theo thời gian duy trì hợp đồng (khi hợp đồng đã nộp đầy đủ phí bảo hiểm)

­    Vào ngày kỷ niệm hợp đồng năm thứ 1 đến năm thứ 5

5 điểm

10 điểm

15 điểm

20 điểm

­    Vào ngày kỷ niệm hợp đồng năm thứ 6 đến năm thứ 10

10 điểm

15 điểm

20 điểm

25 điểm

­    Vào ngày kỷ niệm từ năm hợp đồng thứ 11 trở lên

15 điểm

20 điểm

25 điểm

30 điểm

1 (một) điểm thưởng tương đương 1.000 (một nghìn) đồng.

v Quý khách vui lòng truy cập Dai-ichi Connect để sử dụng điểm thưởng tại đây.