Chuyên mục
Hội đồng thành viên

Chủ tịch Danh dự
Ông
Takashi Fujii
Giám đốc Điều hành Cấp cao Dai-ichi Life Holdings, Inc.
Giám đốc Điều hành Dai-ichi Life International Holdings LLC.
Tổng Giám đốc DLI Asia Pacific Pte. Ltd
Chủ tịch Danh dự Dai-ichi Life Việt Nam
   

Thành viên
Bà Atsuko Ochiai
Giám đốc Điều hành Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd.
   

Thành viên
Ông Masato Negishi

Phó Tổng Giám đốc Tài chính DLI Asia Pacific Pte. Ltd.
   

Chủ tịch
Ông
Trần Đình Quân
Chủ Tịch kiêm Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam,
Người Đại diện theo pháp luật
Chủ tịch Công ty Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
   

Thành viên
Ông Đặng Hồng Hải

Phó Tổng Giám đốc Điều hành
kiêm Phó Tổng Giám đốc các Kênh phân phối Dai-ichi Life Việt Nam