Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn là tình trạng tổn thương cơ thể của Người được bảo hiểm với tỷ lệ 81% trở lên do hậu quả của bệnh lý hoặc tai nạn gây ra được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá và kết luận trên Biên bản giám định. Sau khi thực hiện giám định, Quý khách cung cấp Biên bản Giám định y khoa có ghi nhận tỷ lệ tổn thương cơ thể (Bản chính) để xem xét QLBH.