Thanh toán quyền lợi hợp đồng bảo hiểm

Quy trình thanh toán quyền lợi hợp đồng bảo hiểm

Hướng dẫn thanh toán quyền lợi hợp đồng bảo hiểm


Đáo hạn

Giấy tờ cần thiết để nhận quyền lợi đáo hạn của hợp đồng:

a. Phiếu xác nhận nhận quyền lợi bảo hiểm đáo hạn (theo mẫu)

b. Giấy tờ chứng minh nhân thân của bên mua bảo hiểm (bản chính – nhân viên Dai-ichi Life Vietnam sẽ đối chiếu khi thanh toán tại văn phòng).
 

Quyền lợi tiền mặt định kỳ

Giấy tờ cần thiết để nhận quyền lợi tiền mặt định kỳ của hợp đồng:

a. Phiếu yêu cầu thanh toán quyền lợi hợp đồng bảo hiểm (theo mẫu)

b. Giấy tờ chứng minh nhân thân của bên mua bảo hiểm (bản chính – nhân viên Dai-ichi Life Vietnam sẽ đối chiếu khi thanh toán tại văn phòng)

Lãi chia

Giấy tờ cần thiết để nhận quyền lợi lãi chia của hợp đồng:

a. Phiếu yêu cầu thanh toán quyền lợi hợp đồng bảo hiểm (theo mẫu)

b. Giấy tờ chứng minh nhân thân của bên mua bảo hiểm (bản chính – nhân viên Dai-ichi Life Vietnam sẽ đối chiếu khi thanh toán tại văn phòng)